NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 13,90 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

Naša cena 0,50 EUR
skladom
Naša cena 0,50 EUR
skladom
Naša cena 4,50 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

1. Predvajúci je fyzická osoba Ing. Trang Do Thi Thuc, Široká 7, 83107 Bratislava. IČO: 50 613 081, DIČ: 1044281513. Zapísaná v Živnostenskom registri : Okresný úrad Bratislava. Číslo živnostenského registra: 110-252826.
Predávajúci nie je platca DPH.

2. Zákazník je každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala elektronickú objednávku.

3. Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

4. Zákazník (ďalej len kupujúci) objednáva tovar pomocou obchodného systému na www.emixshop.sk bez nutnosti registrácie. Takýmto spôsobom vytvorená objednávka sa považuje za záväznú zmluvu uzavieranú na diaľku.

5. Pri každej objednávke je potrebné, aby uviedol kupujúci svoje meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo a e-mail. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

6. Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Je pritom potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a číslo objednaného tovaru, ktorý má byť stornovaný. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky.

7. Dodacia lehota je spravidla 2-5 pracovných dní. Vo výnimočnom prípade, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom v dostatočnom množstve, môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný e-mailom.

8. Pokiaľ nie je možné kupujúcemu doručiť celkové množstvo alebo všetky objednávaných tovarov v rámci dodacej lehoty, predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

9. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho a je konečná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí kupujúcemu tovar za cenu za akú bol objednaný. Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.


10. Predávajúci kupujúcemu zasiela objednaný tovar  spolu s dokladom o kúpe ( pokladničný blok) Slovenskou poštou. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dohodnutej v objednávke.

11. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci zasiela späť predávajúcemu ( Trang Do Thi Thuc, Mixshop/ obchod vedľa lekárne/, Pribišova 2, 841 05 Bratislava) tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a spolu s dokladom o kúpe (Zásielky na dobierku sa nepreberú). Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru). Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Platba bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní. V prípade Doprava zadarmo vrátená suma bude znížená o poštovné. Pri vrátení peňazí na adresu bude vrátená suma znižená o 1,00 Eur.

12. Výmena tovaru: Zakupený tovar môže kupujúci vymeniť do 30 dní od prevzatia tovaru. V tomto pripade kupujúci kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky, či požadovaný tovar je skladom. Pri výmene tovaru  kupujúci zasiela naspäť predávajúcemu na horeuvedenú adresu tovar nepoužívaný, nepoškodený , kompletný  a spolu s dokladom o kúpe( Zasielky na dobierku sa nepreberú). Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci.

13. Zákazníci, ktorí tovar objednali ale neprevzali a zákazníci, ktorí stornovali objednávky až po expedícii tovaru, týmto spôsobom nám spôsobili škody, sú evidovaní v našom systéme v osobitnom zozname a ich ďalšie objednávky vybavujeme len pri platbe vopred.

14. Predávajúci si vyhradzuje právo vybaviť každú ďalšiu objednávku od toho istého zákazníka až po zaplatení prechádzajúcej objednávky alebo pri platbe vopred.

15. Predávajúci sa pri spracovaní informácií o zákazníkoch riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky. Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne na doručovanie tovaru. Tieto údaje predávajúci chráni pred zneužitím a zaručuje, že identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o nákupoch jednotlivých kupujúcich nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

16. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasí s tým, aby predávajúci spracoval jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

17. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

18. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

19. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

20. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

YjU2ZjhlN